Plikácia žalúdka

Plikácia žalúdka, presnejšie laparoskopická plikácia veľkého zakrivenia žalúdka (angl. laparoscopic greater curvature plication – LGCP) je nová bariatrická operácia s reštrikčným účinkom, ktorá sa začala najprv používať v Iráne a potom neskôr, v druhej dekáde tohoto storočia sa rozmohla aj v ČR. Dodnes je to iba „experimentálna“ alebo tzv. „investigatívna“ metóda, ktorá sa nerozšírila inde v Európe, ani v Škandinávii či v USA. Dlhodobé výsledky nie sú presvedčivo spoľahlivé. Princíp plikácie je zmenšenie objemu žalúdka, podobne ako je tomu u sleeve resekcíi žalúdka. V prípade plikácie je ale vysoká pravdepodobnosť pretrhnutia alebo prerezania stehov s následným rozmotaním a s recidívou obezity. Preto plikáciu už neponúkame ani českým poistencom, ani zahraničným samoplátcom.

Princíp operácie

Plikácia žalúdka

V prípade Plikácie sa z organizmu nič neodstraňuje, žalúdok sa neresekuje (ako pri sleeve resekcii žalúdka), iba sa stena žalúdka v oblasti tzv veľkého zakrivenia žalúdka (lat. curvatura major). Po uvoľnení zo závesu omenta, sa bez otvárania tráviaceho traktu zanorí do vnútra žalúdka jeho stena a pozdĺžne sa prešíva nevstrebateľnými stehmi, aby tam zostala fixovaná. Tento manéver vnorenia a zošitia sa opakuje 1–3 krát podľa potreby, a to v dĺžke 20–30 cm, t.j. začína pod bránicou cca 2–3cm od prechodu pažeráka v žalúdok a končí až cca 7–9 cm pred pylorom, t.j. pred prechodom žalúdka do dvanástniku. Zanorené tkanivo potom zmenšuje objem žalúdku, zmenšuje vnútri priestor pre potravu – podobne ako je tomu pri tubulizácii žalúdka.

Operačný zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii na operačnom sále laparoskopicky a trvá obvykle do dvoch hodín. Očakávalo sa nižšie riziko komplikácií v porovnaní s inými reštriktívnymi bariatrickými zákrokmi, pretože sa v organizme neponecháva žiadny implantát z cudzieho materiálu (gastrické bandáže) ani sa neotvára a neresekuje stena žalúdka (sleeve resekcie žalúdka, bypas žaludku), ale tento predpoklad sa v dlhodobom sledovaní nepotvrdzuje. Pooperačné obdobie vyžaduje krátkodobú intenzívnejšiu starostlivosť a pobyt v nemocnici, ktoré sú podobné ako po bandáži žalúdka alebo po sleeve resekcii, t.j. do 3– 5 dní, pretože vnorená časť žalúdka je spočiatku podráždená, môže byť opuchnutá. Býva pravidlom, že pacienti v prvých dvoch dňoch trpia napínaním na zvracanie (nauzeou) a vyžadujú medikamentózne tlmenie obtiaží a infúznu liečbu, a to dokonca vo väčšej miere ako po sleeve resekcii či po bypase žalúdka.

Plikácia je zamierená na tú istú časť steny žalúdka, ktorá svojou stavbou umožňuje výrazné zväčšovanie žalúdka, a ktorá býva pri sleeve resekcii žalúdka odstraňovaná. V tej časti sú aj bunky produkujúce tzv. hormón hladu ghrelin. Takže plikácia tak vedie nielen k poklesu objemu žalúdka, ale aj k zníženiu dilatačnej schopnosti žalúdka rozpínať sa pri jedle a niekedy i k zníženiu pocitu hladu – podobne ako je tomu po sleeve resekci. Porcie jedla sa znížia a pacient chudne podobne rýchlo ako po sleeve resekci, t.j v rychlejšom tempe a obvykle vo väčšej miere, ako je tomu po bandáži žalúdka. Pacienti po Plikácii žalúdka v prvých dňoch- týždňoch pociťujú nevolnosť a napínanie na zvracanie, pretože zanorená časť žalúdka vyvoláva pocit cudzieho telesa v žalúdku. Ďalšie pooperačné obdobie už býva bez väčších problémov, kvalita ich života sa výrazne zlepší. Môžu sa u nich vyskytnúť príznaky refluxnej choroby pažeráka, ale tie bývajú podľa literárnych údajov iba dočasné. Plikácia je „novinka“ v bariatrii, ktorá sa objavila v arabských krajinách a živnú pôdu našla i v ČR. Dnes sa vykonáva len na niektorých – skôr na privátnych pracoviskách. V Nemocnici Břeclav sme vykonali doteraz spolu 500 plikácií, ale vzhľadom k tomu, že samovoľné rozmotanie plikácie, povolenie stehu roztrhnutím, natrávením, či prerezaním vedie často k potrebe reoperácií, vyhýbame sa týmto neosvedčeným zákrokom. Len u mierne obéznych pacientov s bráničnou herniou alternatívne občas využívame kombináciu antirefluxnej fundoplikácie s. Nissen s mediogastrickou plikáciou žalúdka podľa kolegyne z Bejrútu, Dr. Aline Khazzaka.

Indikácia

Indikačné kritéria a predoperačné vyšetrenia sú také isté ako pre bandáž žalúdka a sleeve resekciu. Ide o reštriktívny mechanizmus účinku s možnou hormonálnou podporou. Na rozdiel od adjustabilnej gastrickej bandáže nie je plikácia žalúdka (takisto ako sleeve resekcia žalúdka) regulovateľná metóda a považuje sa za viac menej reverzibilný zákrok, niekedy i spontánne – čo nie je výhoda. S odstupom času od operácie zrejme klesá potenciálna reverzibilita metódy, takže reoperácie môžu byť problematické. Skúsenosti s plikáciou žalúdka sú podobné ako s bandážou, nepresvedčivé – predovšetkým pri porovnávaní so sleeve resekciou a s bypasom žalúdka. V doposiaľ publikovaných súboroch pretrváva efekt výraznej redukcie váhy aj po 2–3 rokoch, ale nedosahuje ani v krátkodobom sledovaní efektu sleeve resekcie či bypasu. Za potenciálnu výhodou Plikácie žalúdka sa dá uviesť, že neponecháva v organizme žiadny cudzí materiál, a že neodstraňuje z organizmu časti zdravých orgánov a že je lacnejšia ako operácie pomocou staplerov.

Komplikácie

Riziko včasných i neskorých komplikácií by malo byť nízke, pretože žalúdok nebol prerušovaný, otváraný ani resekovaný. V našom súbore prvých stoviek pacientov sa ale vyskytli včasné komplikácie ako perforácia žalúdka alebo stenóza – príliš pevné priškrtenie stehmi, ktoré vyžadovali včasnú reoperáciu častejšie ako po sleeve resekciách žalúdka. V odstupe viacerých rokov od operácie sa nedá u časti pacientov vylúčiť recidíva obezity, ale vo väčšej či menšej miere je tomu tak vlastne u väčšiny bariatrických výkonov. V prípade nedostatočného schudnutia alebo opätovného nárastu váhy si stav často vyžaduje kontrolné vyšetrenia a v prípadne reoperácia. Najjednoduchšie je opäť obnoviť zanorenie žalúdočnej steny re-plikáciou. Technicky náročnejšie, zložitejšie bývajú reoperácie na Sleeve resekciu alebo na bypass žalúdka.

Konzultácie s chirurgom

Bližšie informácie pre kandidátov operácie je vhodné žiadať a prediskutovať s bariatrickým chirurgom, ktorý môže usmerniť rozhodovanie o tom najvhodnejšom bariatrickom zákroku pre konkrétneho jednotlivca až po realizácii jednotlivých vyšetrení. Takú konzultáciu Vám ponúkame v prípade, že vyplníte zdravotný dotazník a že budú vo Vašom prípade splnené základné kritéria pre bariatrickú operáciu. v súčasnosti – v tretej dekáde 21.storočia je veľmi málo pravdepodobné, že by sme Vám odporúčali plikáciu žalúdka.

MUDr. Michal Čierny

Vypľnte dotazník a zjistite či Vám operácia može pomôcť.